Mobilni surdopedagog-logoped sodeluje v strokovni skupini za pripravo, izvajanje in evalvacijo IP, ki jo imenuje ravnatelj vrtca. Za vsakega otroka je izjemno pomembna individualizacija ter izbor tistih prilagoditev, ki jih potrebuje za doseganje ciljev. IP je dokument, ki ga strokovna skupina v sodelovanju z mobilnim surdopedagogom-logopedom skozi leto dopolnjuje ali spreminja glede na otrokove potrebe. Običajno se strokovna skupina s starši sreča trikrat letno na timskem sestanku.
Naloge surdopedagoga-logopeda zajemajo:
  • neposredno delo z otrokom;
  • svetovanje in sodelovanje z vzgojiteljem;
  • svetovanje staršem;
  • svetovanje in sodelovanje s svetovalno službo;
  • po potrebi sodelovanje z drugimi ustanovami z namenom boljšega vključevanja otroka v širše socialno okolje.
Mobilni surdopedagog v okviru dodatne strokovne pomoči pomaga otroku premagovati težave, ki so posledica okvare sluha. Pomoč surdopedagoga predstavlja rehabilitacijsko funkcijo dodatne strokovne pomoči, ki zajema reedukacijo, kompenzacijo in rehabilitacijo.
Reedukacija pomeni vzpodbujanje procesov in funkcij, ki so pri gluhem oziroma naglušnem otroku slabo razvite. S pomočjo specifičnih pripomočkov, metod in tehnik pomaga otroku razvijati in izpopolnjevati različne načine in stopnje poslušanja ter govor in jezik v vseh njegovih prvinah.
Otroke učijo kompenzacije, to pomeni, da učijo otroke z izgubo sluha odgledovanja (branja z ustnic) in rabe specializiranih pripomočkov, metod in tehnik.
Rehabilitiramo otroka v smislu priprave otroka, da bo sprejel samega sebe v svoji realnosti in se naučil živeti s svojo izgubo sluha in s tem s svojimi omejitvami in ovirami, organizirati svoje življenje in delovanje skladno s svojimi zmožnostmi.
Surdopedagoginja v našem vrtcu je ga. Sergeja Görgel