Sklep o določitvi ekonomske cene programov v Vrtcu Ravne na Koroškem za leto 2022
 
 
 
 
Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2022
 
Datum sprejema: 02.02.2022
Datum objave: 04.02.2022
Datum začetka veljavnosti: 05.02.2022      
Datum začetka uporabe: 01.03.2022      
         
 
Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list: 12/1996, 44/2000, 78/2003, 113/03-UPB1, 72/2005, 100/2005-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2011-ZUPJS-A, 40/2012-ZUJF, 14/2015-ZUUJFO, 55/17 in 18/21) in 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 22. redni seji, dne 02.02.2022 sprejel
 
SKLEP
O DOLOČITVI EKONOMSKE CENE PROGRAMOV V VRTCU RAVNE NA KOROŠKEM ZA LETO 2022
 
I.
Cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v Vrtcu Ravne na Koroškem:
I. starostno obdobje (od 1 do 3 let) – dnevni program (6 do 9 ur) – 485,00 €
II. starostno obdobje (od 3 do 6 let) – dnevni program (6 do 9 ur) – 363,00 €
Kombiniran oddelek (I. in II. starostno obdobje) – 398,00 €
Dnevni strošek prehrane za otroke upoštevan v ceni programa je 1,44 € in vključuje zajtrk, malico in kosilo. V ceno ni vključena popoldanska malica (od 14.30 ure dalje) in znaša 0,38 €.
 
II.
Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, podeli pa se za obdobje enega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice.
V izjemnem primeru se staršem prizna subvencija za vrtec tudi v obdobju od dejanske vključitve otroka v vrtec, do datuma pridobitve pravice do znižanega plačila, ob pogoju, da so pravočasno oddali vlogo na CSD.
 
III.
Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77%). Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je vključen otrok.
 
IV.
Z odločbo, s katero center za socialno delo odloči o znižanem plačilu vrtca, odloči tudi o oprostitvi plačila vrtca za drugega in vsakega naslednjega otroka. Če pa se drugi ali vsak naslednji otrok vključi v vrtec po izdaji odločbe, odloči o tem s posebno odločbo.
 
V.
Občina kot ustanoviteljica zagotavlja vrtcu na podlagi zahtevkov za pretekli mesec manjkajočo razliko med dejanskimi stroški dela, materialnimi stroški in stroški živil ter prihodki s strani staršev in prihodki občin. Dejanski stroški se upoštevajo največ v višini iz 1. člena tega sklepa.
 
VI.
Starši vpišejo otroka v vrtec Ravne na Koroškem praviloma za obdobje enega (1) leta, ki traja od 1. septembra do 31. avgusta naslednje leto.
 
VII.
Starši otrok, za katere je občina Ravne na Koroškem na podlagi predpisov dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi odsotnosti otroka enkrat letno v koledarskem letu. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 1 (en) in največ 2 (dva) meseca v koledarskem letu.  Za rezervacijo plačajo starši 25% od njihovega z odločbo določenega plačilnega razreda. Starši otrok iz drugih občin lahko uveljavijo olajšavo, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom staršev in ceno programa.
 
VIII.
Staršem se k ceni programa prišteje dodatno plačilo v višini 2,10 € za vsako uro nad 9 (deveto) uro bivanja v vrtcu glede na program, v katerega je otrok vpisan.
V primeru začasne odsotnosti otroka, se od plačila odšteje del cene prehrane, sorazmerno s plačilnim razredom.
 
IX.
Zaradi izpisa otrok iz vrtca v času od 1. julija do 31. avgusta, ki gredo s 1. septembrom v osnovno šolo, Občina Ravne na Koroškem vrtcem, katerih je ustanoviteljica, krije ceno programa za vsakega izpisanega otroka.
 
X.
Obseg pravic in obveznosti staršev se določi s pogodbo, ki jo starši pisno sklenejo z vrtcem Ravne na Koroškem ob vpisu otroka v vrtec.
 
XI.
Račune za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki imajo stalno prebivališče v drugih občinah, izstavlja tem občinam na podlagi obračuna Vrtec Ravne na Koroškem.
 
XII.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Ravne na Koroškem štev. 602-0011/2019-202, z dne 18.12.2019 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 54/2019).
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od  1. 3. 2022 dalje.
 
Številka: 602-0006/2021-202
Datum: 02.02.2022
 
  Občina Ravne na Koroškem
  dr. Tomaž Rožen, župan