Pristojnosti:

  • Imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca;
  • Sprejema program razvoja vrtca, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi ter poročilo o samoevalvaciji vrtca;
  • Odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov; obravnava in odloča o pritožbah staršev;
  • Odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delavnega razmerja;
  • Obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih ter Svet staršev;
  • Seznani se s finančnim načrtom vrtca, ceno oskrbnin, poslovnim poročilom in inventurnim elaboratom;
  • Oceni uspešnost ravnatelja;
  • Spremlja realizacijo LDN med šolskim letom;
  • Obravnava aktualno problematiko.