OBJEM

Namen projekta je dvig ravni bralne pismenosti. Razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju bralne pismenosti otrok. Področje: književna vzgoja. Raziskovalno vprašanje: Kako s književno vzgojo razvijati bralno pismenost v predšolskem obdobju?

 

STRPNOST IN PRIJATELJSTVO

Namen projekta je izpostaviti in ozavestiti pomen strpnosti in problematiko obrekovanja, ter skozi to spodbujati medsebojno spoštovanje, razumevanje, sprejemanje ter posledično prijateljstvo in sodelovanje. Nosilec projekta je izobraževalni center Eksena – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.